B かみや1981-1991
生死夢玄 (中央)162×162cm 1990年作品
 
潜在意識
100号 1988年
正油
100号 1980年
無垢
100号 1987年
火焔
100号 1987年
K氏の肖像
30号 2003年
婦人象
100号 1983年
火の鳥
100号 1987年
▽ 幻夢別バージョン